شیوا صدوقی

شیوا صدوقی

مدرس ویولن و ویولنسل

آموزشگاه موسیقی دریا

Shiva Saduqi

شیوا صدوقی

مدرس ویولن و ویولنسل

آموزشگاه موسیقی دریا

Shiva Saduqi
شیوا صدوقی

شیوا صدوقی
-کارشناسی نوازندگی از دانشگاه فرهنگ و هنر
-دانشجوی کارشناسی ارشد نوازندگی
دانشگاه هنر تهران

سابقه نوازندگی در ارکستر شهرآوا،ارکستر دماوند،ارکستر سرزمین مادری ارکستر کلید صلح،،ارکستر رازان ،ارکستر هخامنش،ارکستر مهرگان

اساتید ویولنسل :خانم ساجدی ،آقای قربانی،آقای فیروزی

اساتید ویولن :آقای پناهی،آقای صالحی پور